โบรชัวร์คณะ/หลักสูตร ที่เปิดสอน

โบวชัวร์คณะแพทยศาสตร์

โบวชัวร์คณะทันตแพทยศาสตร์

โบวชัวร์คณะสัตวแพทยศาสตร์

โบวชัวร์คณะเภสัชศาสตร์

โบวชัวร์คณะเทคนิคการแพทย์

โบวชัวร์คณะสาธารณสุขศาสตร์

โบวชัวร์คณะพยาบาลศาสตร์

โบวชัวร์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล