พิธีมอบเสื้อกาวน์และเข็มชั้นปี 3 คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563